Financiën

Het beleid van IMCN is erop gericht om de ontvangen gelden zoveel mogelijk direct ten goede te laten komen aan moeders en kinderen in India.

De organisatiekosten worden zo beperkt mogelijk gehouden.

Bestuursleden van IMCN doen het werk vrijwillig en ontvangen hiervoor geen geldelijke vergoedingen.

De maandelijks ontvangen sponsorgelden voor de kinderen worden halfjaarlijks volledig overgemaakt naar IIMC India.

Ook de gelden die worden ontvangen voor specifieke projecten worden integraal besteed aan de realisatie daarvan.

Behalve sponsor- en projectgelden ontvangt IMCN geregeld donaties waaraan nog geen bestemming is verbonden. Deze algemene giften worden aangewend voor  projecten of noodhulp..

 

Voor het inzicht is hierbij een overzicht opgenomen van de besteding van de gelden.

De jaarrekening van IMCN treft u aan op de ANBI-pagina.